Bibliografia załacznikowa (literatura przedmiotu) – jest to wykaz dokumentów cytowanych i wykorzystanych przez autora dzieła lub tylko związanych z tematem. Bibliografie załącznikową sporządza się w celu ukazania warsztatu naukowego wykonanej pracy.

Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami: PN-ISO 690: 2002 – Dokumentacja – Przypisy bibliograficzne – Zawartość, forma i struktura, oraz PN – ISO-2:1999 – Informacja i dokumentacja – Przypisy bibliograficzne – Dokumenty elektroniczne  i ich części.

Literatura podmiotu – czyli spis tekstów kultury, które wykorzystałeś – np. utwory literackie (wiersze, powieści), plastyczne (np. reprodukcje obrazów, ilustracje rzeźb), muzyczne, filmy.

Literatura przedmiotu – czyli spis dokumentów dotyczących Twojego tematu prezentacji (np. książki, prace w wydawnictwach zbiorowych, artykuły z czasopism, artykuły zamieszczone w Internecie).

Opis bibliograficzny składa się z elementów charakteryzujących dokument, przy czym niektóre elementy nie są obowiązkowe. Np.:

Nazwisko, Imię autora. Tytuł. Oznaczenie wydania. Miejsce wydania: Nazwa wydawcy, rok wydania. ISBN.

Opis bibliograficzny książki – elementy podkreślone są nieobowiązkowe.

Jeśli pomijamy poszczególne elementy opisu musimy być konsekwentni w całej bibliografii.

Kolejność elementów jest obowiązkowa.

Dopuszcza się dowolność interpunkcji czyli poszczególne elementy opisu oddziela się dowolnymi znakami interpunkcyjnymi (np. kropką, przecinkiem, średnikiem, dwukropkiem itd.) Ten sam opis może więc mieć postać np:

Słowacki, Juliusz. Balladyna. Wyd. 3. Warszawa 1982. ISBN 83-06-00041-2.
Słowacki Juliusz, Balladyna, Wyd. 3, Warszawa, 1982, ISBN 83-06-00041-2.
Słowacki J.: Balladyna. Wyd. 3, Warszawa, 1982, ISBN 83-06-00041-2.

Obowiązuje jednak absolutna konsekwencja w raz przyjętym sposobie zapisu!

Jeśli jest wydanie pierwsze (Wyd. 1) lub nie podano – nie uwzględniamy w opisie.

Opisy powinny być uporządkowane  w kolejności alfabetycznej.

Przykładowe opisy bibliograficzne (można stosować inną niż zaproponowano interpunkcję):

Opis bibliograficzny

Elementy opisu bibliograficznego podkreślone nie są obowiązkowe i można pominąć jeden z nich lub obydwa.

Jeśli pomijamy poszczególne elementy opisu musimy być konsekwentni w całej bibliografii!

Kolejność elementów jest obowiązkowa.

Jeśli jest wydanie pierwsze (Wyd. 1) lub nie podano – nie uwzględniamy w opisie.

Dopuszcza się dowolność interpunkcji czyli poszczególne elementy opisu oddziela się
dowolnymi znakami interpunkcyjnymi (np. kropką, przecinkiem, średnikiem,
dwukropkiem itd.) Obowiązuje jednak absolutna konsekwencja w raz przyjętym
sposobie zapisu.

Opis książki

Opis powinien zawierać następujące elementy:

Nazwisko, Imię autora. Tytuł. Oznaczenie wydania. Miejsce wydania: Nazwa wydawcy, rok wydania. ISBN.

Przykłady z wykorzystaniem elementów obowiązkowych:

Słowacki, Juliusz. Balladyna. Wyd. 3. 1982. ISBN 83-06-00041-2.

Przykład wykorzystaniem elementów obowiązkowych i miejsca wydania:

Słowacki, Juliusz. Balladyna. Wyd. 3. Warszawa 1982. ISBN 83-06-00041-2.

Przykład z wykorzystaniem wszystkich elementów:

Słowacki, Juliusz. Balladyna. Wyd. 3. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982. ISBN 83-06-00041-2.

Opis książki – praca zbiorowa

Opis powinien zawierać następujące elementy:

Tytuł. Oznaczenie odpowiedzialności. Oznaczenie wydania. Miejsce wydania: Nazwa wydawcy, Rok wydania. ISBN.

Przykład z wykorzystaniem elementów obowiązkowych:

Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej. Red. Barbara Tylicka, Grzegorz Leszczyński. 2002. ISBN 83-04-04606-7.

Przykład z wykorzystaniem elementów obowiązkowych i miejscem wydania:

Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej. Red. Barbara Tylickia, Grzegorz Leszczyński. Warszawa 2002. ISBN 83-04-04606-7.

Przykład z wykorzystaniem wszystkich elementów:

Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej. Red. Barbara Tylickia, Grzegorz Leszczyński. Warszawa: Zakład Narodowy im Ossolińskich, 2002. ISBN 83-04-04606-7.

Opis artykułu w książce

Opis powinien zawierać następujące elementy:

Nazwisko, Imię autora artykułu. Tytuł artykułu. W: Tytuł książki. Autor/Autorzy książki. Oznaczenie wydania. Miejsce wydania: Nazwa wydawcy, Rok wydania, strony.

Przy opisie artykułu w książce nie umieszczamy numeru ISBN.

 

Przykłady z wykorzystaniem obowiązkowych elementów opisu:

Bajka, Zbigniew. Rynek mediów w Polsce. W: Dziennikarstwo i świat mediów. Red. Zbigniew Bauer, Edward Chudziński. Wyd. 2. 2000, s. 83-102.

Przykłady z wykorzystaniem wszystkich elementów opisu:

Bajka, Zbigniew. Rynek mediów w Polsce. W: Dziennikarstwo i świat mediów. Red. Zbigniew Bauer, Edwarda Chudziński. Wyd. 2. Warszawa: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 2000, s. 83-102.

Opis fragmentu książki

Opis powinien zawierać następujące elementy:

Nazwisko, Imię autora. Tytuł. Oznaczenie wydania. Miejsce wydania: Nazwa wydawcy, Rok wydania. Tytuł rozdziału/fragmentu, strony.

Przy opisie fragmentu książki numer ISBN nie jest obowiązkowy.

 

Przykłady z wykorzystaniem obowiązkowych elementów opisu:

Łuczak, Maciej. Rejs, czyli szczególnie nie chodzę na filmy polskie. 2002. I to jest nowa koncepcja sztuki, s. 22-35.

Przykład z wykorzystaniem obowiązkowych elementów opisu i miejsca wydania:

Łuczak, Maciej. Rejs, czyli szczególnie nie chodzę na filmy polskie. Warszawa 2002. I to jest nowa koncepcja sztuki, s. 22-35.

Przykład z wykorzystaniem wszystkich elementów opisu:

Łuczak, Maciej. Rejs, czyli szczególnie nie chodzę na filmy polskie. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2002. I to jest nowa koncepcja sztuki, s. 22-35.

Opis artykułu w czasopiśmie

Opis powinien zawierać następujące elementy:

Nazwisko, Imię autora. Tytuł artykułu. „Tytuł czasopisma”. rok, oznaczenie numeru,  strony zajmowane przez artykuł.

Przykłady:

Kopacz, Grzegorz. Z prokuratora adwokat. „Press”. 2003, nr 9, s. 32-35.
Wisłowska, Małgorzata. Powikłań będzie mniej. „Nauka i Przyszłość”. 2001, nr 3, s. 18-19.

Opis dokumentów elektronicznych

Przykład opisu dokumentu elektronicznego na CD-ROM:

Kopaliński Władysław. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja 1.03.16. Łódź: PRO-media CD, 1998. ISBN 83-7231-731-3.

Przykład artykułu w dokumencie na CD:

Panteon bogów egipskich. W: Egipt [CD-ROM]. Red. Mirosław Dąbrowski, Magdalena Olkuśnik. Kraków: Fogra Multimedia, 1999.

Przykład opisu artykułu ze strony internetowej oraz książek elektronicznych:

Paszkowska, Danuta. O dramacie [online]. [dostęp: 4 marca 2004]. Dostępny w internecie: <http://hamlet.pro.e-mouse.pl/uczen/index.php?id=dramat>.
Mickiewicz, Adam. Dziady. Cz. 3 [online]. [dostęp: 5 luty 2009]. Dostępny w internecie: <http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=54040&s=1>.

lub

Historia bibliotek. W: Skórka, Stanisław. Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. [dostęp 4 lutego 2005]. Dostępny w Internecie: <http://www.ap.krakow.pl/whk/biblioteki/index.html>.
Poezja filozoficzna. W: Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna [online]. [dostęp: 10 lutego 1007]. Dostępny w Internecie: <http://portalwiedzy.onet.pl/93600,,,,poezja_filozoficzna,haslo.html>.

Artykuły w elektronicznych wydawnictwach ciągłych (czasopismach).

BOREK, Piotr. Literatura staropolska w Internecie. W:Konspekt” [online]. 2001, nr 7. [dostęp: 14 lutego 2004]. Dostępny w Internecie: <http://www.wsp.krakow.pl/konspekt>. ISSN 1509-6726.

Opis dokumentu muzycznego:

Nazwisko kompozytora/wykonawcy. Tytuł nagrania [rodzaj dokumentu]. Miejsce produkcji: Nazwa producenta, rok produkcji. typ nośnika.

Przykład:

Beethoven, Ludwig van. Piano Concertos 2 & 3 [dokument dźwiękowy]. Hanower: Deutsche Grammophon, 2004. płyta CD.
Gomółka, Mikołaj. Nieście chwałę mocarze… [dokument dźwiękowy]. W: Muzyka Polska. CD 1 Średniowiecze, Renesans. Warszawa: Rzeczpospolita, 2005. płyta CD.

Opis bibliograficzny muzyki w Internecie:

Czerwone Gitary. Mija rok [online]. [dostęp 15 grudnia 2007]. Dostępny w Internecie: <http://www.czerwonegitary.pl/multimedia.html>.

Opis filmu:

Tytuł [rodzaj dokumentu]. Reżyser. Miejsce produkcji: Nazwa producenta, rok produkcji. typ nośnika.

Pan Tadeusz [film]. reż. Andrzej Wajda. Warszawa: Visio Distribution Company, 1999. płyta DVD

Fragment filmu:

Mansfield Park. Ekranizacja słynnej powieści Jane Austin [film]. scen. i reż. P. Rozema. Warszawa: Vision, 1999. płyta CD-ROM, min. 20-30.

Opis filmu dostępnego w Internecie:

Historia Kowalskich. scen. i reż. Arkadiusz Gołębiewski, Maciej Pawlicki. [online]. [dostęp: 10 stycznia 2010]. Dostępny w Internecie: <http://www.tvp.pl/filmoteka/film-dokumentalny/historia/historia-kowalskich/wideo/historia-kowalskich>

Opis bibliograficzny map i planów:

Dane do opisu przejmujemy z ramki, autorem jest kartograf, trzeba określić rodzaj dokumentu: mapa, plan, atlas (jeśli nie występuje w tytule).

Autor. Tytuł [rodzaj dokumentu]. Skala. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawnictwo, Rok wydania. ISBN.

Mapy, plany i atlasy samoistne wydawniczo opisujemy jak wydawnictwa zwarte, zamieszczone w wydawnictwie zwartym lub ciągłym opisujemy jak artykuły.

Wisła. Turystyczny plan miasta [Mapa]. 1:25 000. Katowice 2004. ISBN 83-87502-76-6.

Opis bibliograficzny ilustracji (fotografii, reprodukcji, nut) zamieszczonej w książce.

Autor dzieła. Tytuł dzieła [rodzaj dokumentu, np. fotografia, reprodukcja]. W: Autor książki w której zamieszczona jest ilustracja. Tytuł książki. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawnictwo, Rok wydania, numer strony, na której znajduje się ilustracja.

Przykład:

Hermanowicz, Henryk. Baszta stolarska [Fotografia]. W: Hermanowicz, Henryk, Banach, Jerzy. Kraków – cztery pory roku. Wyd. 4. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1978, s. 72.
Leonardo da Vinci. Dama z gronostajem [Reprodukcja]. W: Rzepińska M. Siedem wieków malarstwa europejskiego. Wyd. 3. Wrocław: Wydawnictwo Literackie, 1988, tabl. XXI.

Opis bibliograficzny ilustracji zamieszczonej w czasopiśmie.

Autor dzieła. Tytuł dzieła [rodzaju dokumentu]. „Tytuł czasopisma” rok, numer czasopisma, numer strony na której znajduje się ilustracja.

Przykład:

Paculski J. Kompozycje dekoracyjne [ilustracja]. „Plastyka w Szkole”. 1983, nr 10, s. 392.

Opis bibliograficzny fotografii, dzieła sztuki zamieszczonego w Internecie:

Wyspiański, Stanisław. Portret dziecka (Portret Mietka) [online]. [dostęp 31 stycznia 2007]. Dostępny w Internecie: <http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Wyspianski/Wysp_Dzieci.htm>.

Opis bibliograficzny reprodukcji dzieła malarskiego:

 

Nazwisko malarza. Tytuł dzieła [rodzaj dokumentu]. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania reprodukcji, technika wykonania, rodzaj reprodukcji.

Przykład:

Chardin J. B. Martwa natura [reprodukcja]. Warszawa: Arkady, 1975, plakat z reprodukcją obrazu olejnego z ok. 1770 r.

 

Opis bibliograficzny nagrania słownego:

Autor. Tytuł [rodzaj dokumentu]. Nazwa producenta i rok produkcji, typ nośnika.

Przykład:

Pawlikowska – Jasnorzewska, Maria. Wiersze [dokument dźwiękowy]. Polskie Nagrania 1998, taśma magnetofonowa.

ANNA KOWALSKA 3H

Temat : Portret władcy /polityka w literaturze i sztuce. Dokonaj analizy zgromadzonych przykładów.

Bibliografia

Literatura podmiotu:

1. Bacciarelli, Marcelo. Stanisław August w stroju koronacyjnym. „Wielcy malarze. Ich życie, inspiracje i dzieło”. 2000,  nr 88, s. 16-17.
2. Bedier, Joseph. Pieśń o Rolandzie. Warszawa : Książka i Wiedza, 1952.
3. Jordaens, Jacob. Król pije. „Wielcy malarze. Ich życie, inspiracje i dzieło”. 2001, nr 152, s. 18-19.
4. Krasicki, Ignacy. Do Króla. W: [tegoż] Satyry i Listy. Wyd. 3. Wrocław : Ossolineum, 1999. ISBN 83-04-04454-4. s. 3-10.
5. Mickiewicz, Adam. Dziady : część III. Wyd. 2. Wrocław: Ossolineum, 1984. ISBN 83-04-01672-9.
6. Szekspir, William. Makbet. Kraków: Znak, 1998. ISBN 83-7006-808-1.

Literatura przedmiotu:

1. Dołowska, Ewa. Król pije – ok.1638-1640. Jacob Jordan. „Wielcy malarze. Ich życie, inspiracje i dzieło”. 2001, nr 152, s. 18-19.
2. Dołowska Ewa. Stanisław August w stroju koronacyjnym -ok.1768-1771. Marrcello Bacciarelli. „Wielcy malarze. Ich życie, inspiracje i dzieło”. 2000, nr 88, s. 16-17.
3. Siedem wieków malarstwa europejskiego. Red. Maria Rzepińska. Wyd. 2. Wrocław: Ossolineum, 1986. ISBN 83-04-01811-X. s. 236-237.
4. Knotce, Maria. O „Makbecie” w szkole średniej. „Polonistyka”. 1970, nr 2, s. 39-44.
5. Komorowski, Jarosław. „Makbet” Wiliama Shakespeare’a. Warszawa: WSiP, 1989. ISBN 83-02-03660-9.
6. Lektury obowiązkowe. Red. Stanisław Balbus, Włodzimierz Maciąg. Wyd. 3. Wrocław: Ossolineum, 1976. Szlachectwo-męstwo-patriotyzm, s. 37-40.
7. Łoś, Grażyna. Twórcy literatury obcej i ich dzieła. Białystok: Printex, 2003. ISBN 83-86025-32-8. Świat chrześcijański i pogański w „Pieśni o Rolandzie”, s. 53-59.
8. Polaków portret własny. Red. Marek Rostworowski. Warszawa: Arkady, 1986. ISBN 83-213-3165-3. s. 74.
9. Pigoń, Stanisław. Spojrzenie ku „Dziadom cześci III”. W: O literaturze polskiej. Pod red. Andrzeja Z. Makowieckiego. Warszawa: PZWS, 1971. s.141-169.
10. Pokrzywniak Józef Tomasz. Wstęp. W: Ignacy Krasicki. Satyry i Listy. Wyd. 3. Wrocław: Ossolineum, 1999. ISBN 83-04-04454-4. s. VI-CXXXIV.
11. Ryba, Janusz . „Taktowny” panegiryk (Do króla I. Krasickiego). W: Poezja polska. Interpretacje. Red. Krystyna Heska – Kwaśniewicz, Bogdan Zeler. Katowice: Książnica, 2000. ISBN 83-7132-416-2. s.53-57.
12. Wieczerska-Zabłocka Janina. Posłowie. W: Adam Mickiewicz. Dziady. Część III. Wyd. 2. Wrocław: Ossolineum, 1984. ISBN 83-04-01672-9. s.221-237.

Materiały pomocnicze:

1. Foliogramy z reprodukcjami obrazów.